Pogrzeb

Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Tam zostanie ustalony termin i miejsce pogrzebu. Należy dostarczyć akt zgonu (ksero) oraz oryginał karty zgonu lub certyfikatu kremacji. Po spisaniu wszystkich danych do księgi metrykalnej rodzina podczas rozmowy z księdzem ustala przebieg ceremonii. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Później należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz celem ustalenia miejsca pochówku (wcześniej ustalonego w kancelarii).

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16