/ Parafia na co dzień / Rada Parafialna

Rada Parafialna


Zaproszenie na kolejne zebranie

Informujemy, że kolejne zebranie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021r. o godz. 17:00 w Hażlachu.

Rada Parafialna

§ 20

1. Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni parafii,

b) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,

c) przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów, wybrany przez Radę Parafialną.

d) Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 21

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,

c) dawanie dobrego przykładu innym,

d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,

l) powoływanie komisji parafialnych,

m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Obszar działania Rady Parafialnej

Rejonizacja terytorialna

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady

Duchowny

Uwagi

1

Hażlach, Rudnik,

część Kończyc Wielkich

Ewa Cienciała

Halina Kajzar

ks. Mateusz Mendroch

2

Gumna Szymon Dorda ks. Tomasz Chudecki

3

Brzezówka,

część Kończyc Wielkich

Ewa Cienciała

Halina Kajzar

ks. Matusz Mendroch

4

Ogrodzona Stanisław Niedoba ks. Łukasz Gaś

5

Bażanowice Jan Polok

Janina Szalbot

ks. Łukasz Gaś

6

Puńców Grażyna Smoter ks. Tomasz Chudecki
7 Zamarski Tomasz Cendrowski

Andrzej Chrapek

ks. Mateusz Mendroch

8

Cieszyn – Marklowice,

Pogwizdów, Kaczyce, Zebrzydowice

Łukasz Pietrszek

Janisz Stasica

ks. Marcin Brzóska

9

Krasna, ul. Bielska od nr 116 Mariola Lubojańska

10

Cieszyn Gabriela Glajcar ks. Marcin Brzóska

ks. Tomasz Chudecki

ks. Jan Sztwiertnia

ks. Łukasz Gaś

ks. Mateusz Mendroch

Służba odwiedzinowa realizowana jest przez księży w ramach pełnienia dyżurów

11

Cieszyn Henryk Kubeczka

12

Cieszyn Mieczysław Kuś

13

Cieszyn Magiera Władysława

14

Cieszyn Piotr Marczak

15

Cieszyn Marcin Mrózek

16

Cieszyn Marek Polok

17

Cieszyn Grzegorz Pustówka

18

Cieszyn Krystian Raczek

19

Cieszyn Piotr Sikora

20

Cieszyn Stoszek Krzysztof

21

Cieszyn Małgorzata Wacławik-Syrokosz

22

Cieszyn Wałach Marek

Obszary działalności Parafii

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady lub innej osoby odpowiedzialnej

Duchowny

Uwagi

1

Praca z młodzieżą ks. Mateusz Mendroch – Cieszyn

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

2

Szkółki niedzielne Magdalena Brzóska

Pavla Chudecka – w Cieszynie

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

3

Nauczanie religii – Katecheza dzieci i młodzieży Bożena Harwot-Podżorska

4

Katecheza dorosłych  ks. Marcin Brzóska

5

Koła odwiedzinowe Magdalena Brzóska

6

Koła Pań

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

7

Chóry Diakon Joanna Sikora

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

8

Działalność charytatywna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Prezbiterzy wg rejonu ks. Marcin Brzóska

9

Transmisje internetowe Marek Polok

10

Informator parafialny  ks. Łukasz Gaś

11

Kolekty, ofiary Marcin Mrózek

12

Cmentarze

13

Ekumenia, współpraca międzykościelna, partnerstwo ks. Marcin Brzóska

14

Biblioteka, archiwum

Marcin Gabryś – pracownik Parafii

15

Media, strona WWW,

strona WWW Grzegorz Łośko – pracownik parafii

16

Sprawy gospodarcze – remonty i inwestycje Bartłomiej Tomaszewski – pracownik parafii

17

Finanse, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania parafii

18

Majątek parafialny, inwentaryzacje

19

Zarządzanie nieruchomościami Bartłomiej Tomaszewski – pracownik parafii

20

Pracownicy świeccy – umowy o pracę i cywilne

Skład Rady Parafialnej

Imię i Nazwisko
Rejon/ Filiał
Funkcja
Ks. Marcin Brzóska
Cieszyn
Proboszcz
Ks. Tomasz Chudecki
Cieszyn
Proboszcz pomocniczy
Ks. Jan Sztwiertnia
Cieszyn
Wikariusz
Ks. Łukasz Gaś
Bażanowice
Wikariusz
Ks. Mateusz Mendrochki
Hażlach
Wikariusz
Bożena Harwot-Podżorska
Cieszyn/ Bażanowice
przedstawiciel katechetów
Tomasz Cendrowski
Zamarski
komisja diakonijna,

komisja dziecięco-młodzieżowa

Andrzej Chrapek
Zamarski
komisja gospodarcza,

komisja dziecięco-młodzieżowa

Ewa Cienciała
Hażlach
Szymon Dorda
Gumna
komisja gospodarcza
Gabriela Glajcar
Cieszyn
komisja diakonijna,

komisja dziecięco-młodzieżowa

Halina Kajzar
Hażlach
Skarbnik
Henryk Kubeczka
Cieszyn
Mieczysław Kuś
Cieszyn
Lubojańska Mariola
Cieszyn Krasna
komisja diakonijna
Władysława Magiera
Cieszyn
komisja cmentarna
Piotr Marczak
Cieszyn
Marcin Mrózek
Cieszyn
komisja cmentarna
Stanisław Niedoba
Ogrodzona
Pietroszek Łukasz
Marklowice
Sekretarz

komisja d/s kontaktów zagranicznych

Polok Jan
Bażanowice
komisja gospodarcza,

komisja diakonijna

Marek Polok
Cieszyn
komisja gospodarcza,

komisja cmentarna

Pustówka Grzegorz
Cieszyn
komisja gospodarcza
Raczek Krystian
Cieszyn
komisja gospodarcza,

komisja cmentarna

Smoter Grażyna
Puńców
Sikora Piotr
Cieszyn
komisja cmentarna,

komisja d/s kontaktów zagranicznych

Stasica Janusz
Marklowice
komisja dziecięco-młodzieżowa
Stoszek Krzysztof
Cieszyn
Szalbot Janina
Bażanowice
komisja diakonijna,

komisja dziecięco-młodzieżowa

Wacławik-Syrokosz Małgorzata
Cieszyn
Wiceprezes Rady Parafialnej

komisja gospodarcza,

komisja cmentarna

Wałach Marek
Cieszyn