/ Parafia na co dzień / Rada Parafialna

Rada Parafialna


Zaproszenie na kolejne zebranie

Informujemy, że kolejne zebranie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 1 września o godz. 17:00 w Ogrodzonej.

 

Rada Parafialna

§ 20

1. Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni parafii,

b) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,

c) przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów, wybrany przez Radę Parafialną.

d) Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 21

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,

c) dawanie dobrego przykładu innym,

d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,

l) powoływanie komisji parafialnych,

m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Obszar działania Rady Parafialnej

Rejonizacja terytorialna

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady

Duchowny

Uwagi

1

Hażlach, Rudnik,

część Kończyc Wielkich

Ewa Cienciała

Zbigniew Dębinny

ks. Marcin Podżorski

2

Gumna Jan Fryda ks. Tomasz Chudecki

3

Brzezówka, część Kończyc Wielkich Ewa Cienciała

Zbigniew Dębinny

ks. Marcin Podżorski

4

Ogrodzona Stanisław Niedoba ks. Łukasz Gaś

5

Bażanowice Helena Nowak ks. Łukasz Gaś

6

Puńców Grażyna Smoter ks. Tomasz Chudecki

7

Kostkowice Zofia Szczurek ks. Tomasz Chudecki

8

Zamarski Tomasz Cendrowski ks. Marcin Podżorski

9

Cieszyn – Marklowice,

Pogwizdów, Kaczyce, Zebrzydowice

Aneta Czudek ks. Marcin Brzóska

10

Krasna, ul. Bielska od nr 116 Mariola Lubojańska

11

Cieszyn Roman Barcz ks. Marcin Brzóska

ks. Tomasz Chudecki

ks. Jan Sztwiertnia

ks. Łukasz Gaś

ks. Marcin Podżorski

Służba odwiedzinowa realizowana jest przez księży w ramach pełnienia dyżurów

12

Cieszyn Czesław Kantor

13

Cieszyn Henryk Kubeczka

14

Cieszyn Mieczysław Kuś

15

Cieszyn Adam Marczak

16

Cieszyn Marcin Mrózek

17

Cieszyn Marek Polok

18

Cieszyn Grzegorz Pustówka

19

Cieszyn Krystian Raczek

20

Cieszyn Piotr Sikora

21

Cieszyn Józef Rucki

22

Cieszyn Stoszek Krzysztof

23

Cieszyn Edward Szlaur

24

Cieszyn Małgorzata Wacławik- Syrokosz

25

Cieszyn Wałach Marek

Obszary działalności Parafii

L.p.

Obszar

Imię Nazwisko

członka Rady lub innej osoby odpowiedzialnej

Duchowny

Uwagi

1

Praca z młodzieżą ks. Marcin Podżorski – Cieszyn

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

2

Szkółki niedzielne Pavla Chudecka – w Cieszynie

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

3

Nauczanie religii – Katecheza dzieci i młodzieży Bożena Harwot-Podżorska

4

Katecheza dorosłych  ks. Marcin Brzóska

5

Koła odwiedzinowe Magdalena Brzóska

6

Koła Pań

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

7

Chóry Diakon Joanna Sikora

W filiałach – księża  odpowiedzialni za filiał

8

Działalność charytatywna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Prezbiterzy wg rejonu ks. Marcin Brzóska

9

Transmisje internetowe Marek Polok

10

Informator parafialny  ks. Łukasz Gaś

11

Kolekty, ofiary Marcin Mrózek

12

Cmentarze Tomasz Cendrowski

13

Ekumenia, współpraca międzykościelna, partnerstwo ks. Marcin Brzóska

14

Biblioteka, archiwum

Marcin Gabryś – pracownik Parafii

15

Media, strona WWW,

strona WWW Grzegorz Łośko – pracownik parafii

16

Sprawy gospodarcze – remonty i inwestycje Bartłomiej Tomaszewski – pracownik parafii

17

Finanse, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania parafii

18

Majątek parafialny, inwentaryzacje

19

Zarządzanie nieruchomościami

20

Pracownicy świeccy – umowy o pracę i cywilne

Skład Rady Parafialnej

 

Imię i Nazwisko

Rejon/ Filiał

Funkcja

Ks. Marcin Brzóska Cieszyn Proboszcz
Ks. Tomasz Chudecki Cieszyn Proboszcz pomocniczy
Ks. Jan Sztwiertnia Cieszyn Wikariusz
Ks. Łukasz Gaś Bażanowice Wikariusz
Ks. Marcin Podżorski Hażlach Wikariusz
Harwot-Podżorska Bożena Cieszyn/ Bażanowice przedstawiciel katechetów
Cendrowski Tomasz Zamarski Komisja cmentarna
Cienciała Ewa Hażlach
Czudek Aneta Cieszyn Marklowice
Zbigniew Dębinny Hażlach
Jan Fryda Gumna
Cieszyn Komisja cmentarna
Czesław Kantor Cieszyn
Henryk Kubeczka Cieszyn
Mieczysław Kuś Cieszyn
Lubojańska Mariola Cieszyn Krasna
Adam Marczak Cieszyn
Marcin Mrózek Cieszyn Seketarz
Stanisław Niedoba Ogrodzona
Helena Nowak Bażanowice
Marek Polok Cieszyn
Pustówka Grzegorz Cieszyn Skarbnik
Raczek Krystian Cieszyn
Rucki Józef Cieszyn
Smoter Grażyna Puńców
Sikora Piotr Cieszyn Komisja cmentarna
Stoszek Krzysztof Cieszyn
Zofia Szczurek Kostkowice
Edward Szlaur Cieszyn
Wacławik-Syrokosz Małgorzata Cieszyn Wiceprezes Rady Parafialnej
Wałach Marek Cieszyn

 

Komisja Rewizyjna

 

Imię i Nazwisko

Rejon/ Filiał

Funkcja

Czaderna Halina Cieszyn Przewodnicząca Komisji
Kluz-Raczek Dorota Cieszyn
Łyżbicki Roman Cieszyn