/ Parafia na co dzień / Rada Parafialna

Rada Parafialna


§ 20

1. Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

a) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni parafii,

b) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne, z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,

c) przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów, wybrany przez Radę Parafialną.

d) Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 21

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,

c) dawanie dobrego przykładu innym,

d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,

h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,

j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

k) zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,

l) powoływanie komisji parafialnych,

m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Skład Rady Parafialnej

Imię i Nazwisko
Rejon/ Filiał
Funkcja
Ks. Marcin Brzóska
Cieszyn
Proboszcz
Ks. Tomasz Chudecki
Cieszyn
Proboszcz pomocniczy
Ks. Łukasz Gaś
Bażanowice
Wikariusz
Ks. Mateusz Mendrochki
Hażlach
Wikariusz
Bożena Harwot-Podżorska
Cieszyn/ Bażanowice
przedstawiciel katechetów
Wacławik-Syrokosz Małgorzata
Cieszyn
Wiceprezes Rady Parafialnej
Pietroszek Łukasz
Marklowice
Sekretarz
Halina Kajzar
Hażlach
Skarbnik
Tomasz Cendrowski
Zamarski
Ewa Cienciała
Hażlach
Szymon Dorda
Gumna
Gabriela Glajcar
Cieszyn
Henryk Kubeczka
Cieszyn
Mieczysław Kuś
Cieszyn
Lubojańska Mariola
Krasna
Władysława Magiera
Cieszyn
Piotr Marczak
Cieszyn
Marcin Mrózek
Cieszyn
Stanisław Niedoba
Ogrodzona
Polok Jan
Bażanowice
Marek Polok
Cieszyn
Pustówka Grzegorz
Cieszyn
Raczek Krystian
Cieszyn
Smoter Grażyna
Puńców
Sikora Piotr
Cieszyn
Stasica Janusz
Marklowice
Stoszek Krzysztof
Cieszyn
Szalbot Janina
Bażanowice
Wałach Marek
Cieszyn

Pracownicy Parafii

Imię i nazwisko Funkcja
Magdalena Brzóska koordynator ds. diakonii
Piotr Fojcik obsługa parkingu
Marcin Gabryś kustosz muzeum

prac. Biblioteki im. R. Tschammera

Marta Kopka sprzątaczka budynków
Grzegorz Łośko sekretarz parafii
Macura Beata redaktor Wieści Wyższobramskich
Andrzej Moiczek kościelny
Bartłomiej Tomaszewski administrator nieruchomości