/ Parafia na co dzień / Projekty

Projekty

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska poprzez
wykonanie prac budowlano-konserwatorskich
w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

 

Projekt „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov”

 

Likwidacja niskiej emisji w budynkach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zlokalizowanych w Cieszynie przy ul. Chrobrego 13, ul. Wyższa Brama 10, 12, 14, 16 i 18 oraz Plac Kościelny 4, 9 i 10 – program KAWKA

 

KAWKA – Tablica Pamiątkowa

 

 

Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu

 

Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu

 

Świadomość historyczna danej zbiorowości ma niebagatelny wpływ na jej teraźniejszość i przyszłość jej kształtowanie. Wpływa na indywidualność i wyjątkowość wsi, gminy, narodu. Pozwala na wyrobienie własnego zdania negatywnego bądź pozytywnego związanego z danym wydarzeniem historycznym. Niekiedy kształtuje poczucie obowiązku czy współodpowiedzialności za losy kraju, regionu, gminy, wsi – „małej ojczyzny”. Świadomość historyczna kształtowana jest wpierw przez dom rodzinny, ale również przez szkołę, literaturę, środowisko, otaczające nas zabytki, symbole historyczne, tj. dziedzictwo materialne i duchowe czy wreszcie media.

Wokół nas znajduje się wiele zabytków, czy to o charakterze usankcjonowanym prawnie, wpisane do ewidencji zabytków ze względu na ich wartość kulturalną, historyczną, czy też o charakterze czysto symbolicznym, nie figurujące w żadnym rejestrze zabytków, ale mające równie silne oddziaływanie emocjonalne, duchowe i historyczne. Dzięki zabytkom, dziedzictwu przeszłości przekazywanemu z pokolenia w pokolenie, możemy nie tylko poznawać i zagłębiać wiedzę o przeszłości, ale łączyć ją z teraźniejszością w celu kształtowania przyszłości zgodnie z sentencją historia magistra vitae (historia nauczycielką życia). W 2014 roku przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej, która pochłonęła miliony ofiar istnień ludzkich, w tym również mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. O tych tragicznych dla ludzkości czasach w przestrzeni publicznej przypominają między innymi mogiły wojenne, tablice pamiątkowe, pomniki. Na terenie naszej gminy mam 3 pomniki upamiętniające mieszkańców, którzy ponieśli największą ofiarę w wyniku działań Wielkiej Wojny. Jeden z takich pomników poległym w I wojnie światowej stoi w centralnym punkcie wiejskiego cmentarza ewangelickiego w Hażlachu. Powstał z inicjatywy i zaangażowania lokalnej społeczności w 1932 roku, na nowym cmentarzu. Wykonanie projektu pomnika podjął się nauczyciel, rolnik, artysta, kronikarz, zasłużony społecznik Jan Kula, który nie tylko zaprojektował pomnik (jeden z dwóch jego autorstwa na terenie gminy – drugi pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej ul. Cieszyńska), ale również przygotował plan zagospodarowania nowego cmentarza. Pomnik wykonał z piaskowca rzeźbiarz kamieniarski Karol Szuster z Cieszyna. Na pomniku znajdował się napis Na pamiątkę poległym braciom i synom w wojnie światowej 1914-1918, a pod wykaz 20 nazwisk poległych: Kożusznik Karol (przybrany syn fundatora gruntu pod cmentarz), Cienciała Karol, Dziadek Andrzej (nauczyciel), Dziadek Jerzy, Fójcik Jan, Farana Józef, Farana Paweł, Hudziec Jan, Jedzok Paweł, Jedzok Jerzy, Kozeł Jan, Konieczny Andrzej, Nowok Jan, Pilich Józef, Przywara Jan, Rajs Franciszek, Sadowski Paweł, Sojka Paweł, Wigłasz Adam, Wowry Franciszek.

Pomnik stanowi przykład lokalnej aktywności społecznej, pamięci zbiorowej oraz przedstawia wkład artystyczny mieszkańców. Przez wiele lat symbolicznie przypominał i przypomina o ważnym fragmencie ogólnoświatowej historii na poziomie lokalnej społeczności. Stoi nieprzerwanie na cmentarzu wiejskim od przeszło 80 lat, swego czasu przeszedł niewielkie prace związane z upamiętnieniem ofiar II wojny światowej i od tego czasu stanowi świadectwo lokalnej społeczności których losy były tragicznie związane z I i II wojną światową. Jednakże obecny stan pomnika zagraża jego bezpieczeństwu oraz wpływa bardzo niekorzystnie na estetykę i charakter miejsca – symbolu zbiorowej pamięci. Aktywność lokalnej społeczności poprzez organy zarządzające Parafią (Proboszcza i Radę Parafialną) doprowadziły do podjęcia próby ratowania pomnika. Istotną przeszkodą w tym zamierzeniu są koszty oraz fakt równoczesnych prac renowacyjnych nad innymi zabytkami w Parafii, co uniemożliwiało podjęcie działań. Niemniej jednak Parafia korzystając z pozytywnych doświadczeń związanych z pomocą finansową funduszy unijnych, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” uzyskując odpowiednią ilość punktów, a tym samym Parafia mogła przystąpić do działania poprzez podpisanie stosownej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzony cel. Celem podstawowym operacji jest naprawa i ocalenie od zniszczenia pomnika oraz odnowienie otaczającego go chodnika i utworzenie punktu informacyjnego, łączny koszt operacji wyniesie ok. 28 000 zł przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to 22 132, 80 zł. Oprócz celów materialnych związanych z renowacją, ważnym celem jest również integracja społeczności wokół wspólnych przedsięwzięć, edukacja i podtrzymywanie pamięci historycznej.

Uroczyste otwarcie odnowionego pomnika wraz z jego otoczeniem odbędzie na ewangelickim cmentarzu w Hażlachu w sobotę 22 listopada 2014 r. o godz. 14.00. Bezpośrednio po uroczystościach otwarcia zapraszamy na mały poczęstunek wzbogacony prelekcją multimedialną dotyczącą historii pomnika i jego odnowieniem. Serdecznie zapraszamy.

Marcin Gabryś

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja projektu pt. „Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.       

Ratowanie zabytku w Hażlachu – fotorelacja

Otwarcie pomnika ofiar I wojny światowej po jego odnowieniu

Ratowanie zabytku w Hażlachu
(Otwarcie pomnika ofiar I wojny światowej po jego odnowieniu)

 

W 1932 r. społeczność ewangelicka gminy Hażlach założyła nowy cmentarz na przeciw kościoła przy obecnej ul. Spokojnej wraz z pomnikiem upamiętniającym poległych mieszkańców gminy w I wojnie światowej.

Pomnik z piaskowca przez przeszło 80 lat stał na cmentarzu narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne, co spowodowało jego niemałe uszkodzenia. Opłakany stan pomnika sprawił, iż Parafia ewangelicka z inicjatywy mieszkańców naszej gminy wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie jego odnowienia wraz z otoczeniem i ustawieniem miejsc informacyjnego. Dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, projekt został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki czemu możliwa była realizacja zadania.

W sobotę, 22 listopada 2014 r. na ewangelickim cmentarzu przy ul. Spokojnej w Hażlachu uroczyście oddano po odnowieniu pomnik wraz z jego otoczeniem. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się od wspólnego przemarszu i złożenia wieńca pod pomnikiem oraz honorowego przedstawienia sztandaru miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości przy pomniku poprowadził opiekun hażlaskiego filiału Parafii cieszyńskiej mgr teol. Marcin Podżorski wraz z proboszczem pomocniczym ks. Tomaszem Chudeckim wraz z udziałem proboszcza Parafii rzymskokatolickiej w Hażlachu, ks. kanonika Andrzeja Paponia.

Po otwarciu pomnika na cmentarzu, w pobliskiej sali parafialnej odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas spotkania Marcin Gabryś przedstawił krótki rys historyczny dotyczący pomnika wraz z prezentacją fotograficzną dotyczącą historii cmentarza, pomnika i realizacji projektu unijnego. Interesującymi informacjami podzieliła się Stanisława Kula, córka projektanta pomnika, nauczyciela, kronikarza, artysty, rolnika, zasłużonego działacza społecznego na rzecz naszej gminy, Jana Kuli. Z kolei o dwóch projektach zrealizowanych przez Parafię ewangelicką w ostatnich latach, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, tj. właśnie odnowa pomnika w Hażlachu i odnowienie dzwonnicy w Gumnach poinformował kurator Parafii Jan Król. Podzielił się również wspomnieniami o projektancie pomnika J. Kuli oraz podziękował za udzielone wsparcie Stowarzyszeniu LGD „Cieszyńska Kraina” reprezentowanej na uroczystości przez prezesa Jerzego Szalbota i wiceprezesa Grzegorza Sikorskiego. Prezes J. Szlbot przybliżył działania stowarzyszenia działającego na rzecz poprawy i modernizacji gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu poprzez wykorzystywanie środków Unii Europejskiej. W uroczystościach udział wzięli również Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut, przedstawiciele OSP z Hażlacha, mieszkańcy gminy oraz sąsiednich gmin.

Marcin Gabryś

„Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja projektu pt. „Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z otwarcia pomnika po odnowieniu

 

 

Odnowienie dzwonnicy na cmentarzu wiejskim w Gumnach

 

Odnowienie dzwonnicy na cmentarzu wiejskim w Gumnach

Otwarcie dzwonnicy w Gumnach

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie w ubiegłym roku przystąpiła do odnowienia zabytkowej dzwonnicy (małego domu cmentarnego) położonej na cmentarzu w Gumnach. Decyzję o przeprowadzeniu odnowienia  budynku podjęły stosowne organy Parafii – Proboszcz i  Rada Parafialna mając na względzie nie tylko stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zdając sobie sprawę, iż zabytki są nośnikami treści kulturowych, dokumentami historii i świadkami przeszłości. Dzwonnica na cmentarzu w Gumnach szczególnie związana jest z lokalną społecznością kształtując i podtrzymując jej świadomość.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia tego zabytku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i Parafia podpisała stosowną umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację.

Prace remontowe związane z projektem wykonywała firma Pana Krystiana Raszki z Cieszyna, natomiast inspektorem nadzoru był Pan Marian Sitek. Prace rozpoczęto w październiku roku ubiegłego, a po zimowej przerwie wznowiono roboty pod koniec kwietnia.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Ks. Tomasz Chudecki –  proboszcz pomocniczy – opiekun filiału
Jan Król – Prezes Rady Parafialnej

Cieszyńska Kraina

Celem projektu było odnowienie zabytkowej dzwonnicy (małego domu cmentarnego) położonej
na cmentarzu w Gumnach (będący w posiadaniu parafii) ze względu na stan techniczny obiektu i wartość kulturową.
KOMPLEMENTARNOŚĆ: w zakresie rzeczowym. Prace objęte przedmiotowym projektem zmierzają do odnowienia zabytku kultury i zapobieganiu niszczeniu świątyni, która stanowi historyczną wartość kulturową. Inwestycja ma na celu ukazanie istotności spuścizny kulturowej dla lokalnej społeczności.
Wartość projektu: 25 168,52 zł
Wartość dofinansowania: 18 000,00 zł
Okres realizacji: 23.08.2012 – 31.06.2013
Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Kochasz ty dom, ten stary dach,
Co prawi baśń o dawnych dniach,
Omszałych wrót rodzinny próg,
Co wita cię z cierniowych dróg?”
(Maria Konopnicka)
Ratowanie zabytku w Gumnach

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość – materialną lub niematerialną – przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego są zabytki. Stanowią one materialny ślad przeszłości, często są także ucieleśnieniem i świadectwem jakiejś ważnej idei, budują naszą tożsamość. Pełnią również ważną rolę w kształtowaniu przyjaznego otoczenia człowieka. Zabytki, dzieła sztuki, tradycja i dorobek kulturalny stanowią ważną część naszego dziedzictwa. Stanowią o naszych korzeniach i naszej tożsamości. Dają nam odpowiedź na pytanie kim jesteśmy, kształtują naszą świadomość oraz pozwalają funkcjonować w przestrzeni fizycznej, społecznej i myślowej. Bez tożsamości trudno mówić o współpracy na rzecz przyszłości.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie świadoma roli i wartości posiadanego dziedzictwa kulturowego prowadzi już od wielu lat prace związane z ochroną i opieką na posiadanym dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami.  Wymienić tu należy duży projekt pod nazwą „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, który  został zrealizowany wspólnie z Książnicą Cieszyńską, Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie, Archiwum i Biblioteką Konwentu Zakonu Bonifratrów oraz Biblioteką Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Parafia w ramach tego projektu zabezpieczyła oraz wprowadziła do obiegu naukowego i kulturalnego zbiory słynnej Biblioteki i Archiwum  im. Tschammera.  Obecnie zamierza w podobny sposób wdrożyć projekt ratowania organów i zabytkowego prospektu organowego w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Parafia zdając sobie sprawę iż zabytki są nośnikami treści kulturowych, dokumentami historii i świadkami przeszłości podejmuje także działania związane z odnową niewielkich obiektów, które szczególnie związane są ze społecznościami lokalnymi kształtującymi i podtrzymującymi ich świadomość. Takim zabytkiem jest położony na cmentarzu w Gumnach niewielki dom będący dzwonnicą, a wcześniej również tzw. marownią.

Cmentarz w Gumnach założony został w 1901 roku, na którym pochowano 150 osób.  W okresie od stycznia do kwietnia 1945, w trakcie działań wojennych na tymże cmentarzu pochowano 80 żołnierzy niemieckich, poległych na froncie w rejonie Strumienia i Czechowic. Jesienią 1997 roku mogiły zostały ekshumowane, zaś szczątki poległych przeniesione zostały do wspólnej mogiły do Siemianowic Śląskich. W 1905 roku wzniesiono na cmentarzu dzwonnicę. Zarówno cmentarz jak i dzwonnica (mały dom murowany) jest zabytkiem wpisanym do ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy Dębowiec.

Mały dom na cmentarzu wiejskim w Gumnach jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy na ziemi cieszyńskiej. Wraz z zainstalowanym dzwonem w wieży, pełnił określone funkcje dla lokalnej społeczności  Gumien. Bicie dzwonu ostrzegało mieszkańców o klęsce żywiołowej. Śmierć  mieszkańca wsi, niezależnie od przynależności wyznaniowej,  w sposób tradycyjny ogłaszało bicie dzwonu (jedyna dzwonnica i cmentarz we wsi). Z uwagi na ogólny stan techniczny, dla utrzymania dotychczasowych  funkcji budynku (dzwon, charakterystyczny element krajobrazowy) wymagane jest przeprowadzenie prac remontowo-odnawiających.

Decyzję o przeprowadzeniu odnowienia  budynku podjęły stosowne organy Parafii – Proboszcz i  Rada Parafialna. Przeszkodą jest brak dostatecznych środków finansowych. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej został opracowany, na odnowienie budynku, wykaz niezbędnych robót budowlanych wraz z przedmiarem i kosztorysem. Zakres planowanych robót uwzględnia odtworzenie substancji budynku, a przez to przywrócenie jego pierwotnych funkcji. Z budżetu parafialnego na realizację przedsięwzięcia zaplanowano  8 tys. zł. Kosztorys inwestorski wraz z kosztami ogólnymi przewiduje nakłady ponad 25 tys. zł. Dla zrealizowania przedsięwzięcia wymagane jest zewnętrzne finansowanie na poziomie 18 tys. zł.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia małego domu na cmentarzu w Gumnach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i Parafia podpisała stosowną umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację. Celem podstawowym operacji jest ocalenie od zniszczenia zabytkowego budynku cmentarnego i tym samym zachowanie krajobrazu małego cmentarza z charakterystycznym budynkiem tworzącym niepowtarzalny widok na tle gór, w tym wzniesienia Kamieniec.

Foto. 1. Cmentarz w Gumnach z charakterystycznym małym domem na tle Kamieńca

Równocześnie Parafia wskazuje na dwa  dodatkowe cele, jakie zamierza osiągnąć  przy realizacji operacji:
–          podtrzymanie tradycji wsi cieszyńskiej bicia w dzwon w przypadku śmierci mieszkańca wsi lub wystąpienia klęski żywiołowej,
–          integracja społeczności wiejskiej wokół przedsięwzięcia odnowienia zabytku niezależnie od przynależności wyznaniowej – pogłębienie ekumenizmu na ziemi cieszyńskiej.
Parafia, zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą, dokona wyboru wykonawcy na przeprowadzenie odnowienia i podpisze z nim umowę na wykonanie robót budowlanych. Równocześnie w społeczności wsi Gumna, jak również na terenie całej Parafii  przeprowadzi się akcję informacyjną o zaplanowanym przedsięwzięciu. Z przebiegu operacji prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. Na zakończenie operacji Parafia planuje uroczyste otwarcie odnowionego budynku. Zaproszeni zostaną mieszkańcy wsi Gumna. Uroczystość poprzedzi dzwonienie w odnowionym budynku. Zostanie zaprezentowany odnowiony zabytek, dokumentacja z prac oraz wskazanie na UE w finansowaniu przedsięwzięcia.

(JK)

Fotorelacja
Zdjęcia udostępnił Pan Edward Figna

 

Foto.2. Zawilgocenia i zniszczenia w budynku

Projekt Cieszyńska Kraina wykonawca

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie poszukuje wykonawcy na odnowienie małego domku na cmentarzu wiejskim w Gumnach – prace budowlane. Poszukujemy również oraz osoby do prowadzeniu nadzoru inwestorskiego przy pracach.
Oferty składać można do 31 sierpnia 2012r. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 września 2012r. Kosztorys inwestorski dostępny jest w Kancelarii parafialnej parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pl. Kościelny 6.
Zapraszamy do współpracy.

 

300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim

 

300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim

Wnioskodawca: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Partner: Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Typ projektu: B
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 34 008,62 EUR
Dofinansowanie z EFRR:  28 907,31 EUR
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 3 400,87 EUR
Termin realizacji: 01.11.2008 – 31.07.2009

Informacje o projekcie 300 lat tolerancji

Projekt realizowany jest poprzez podejmowanie działań, których celem jest
upamiętnienie wydarzeń sprzed 300 lat. Realizacja projektu przebiega w dwóch
modułach, za które odpowiedzialni są obaj partnerzy projektu. Parafia Ewangelicko –
Augsburska w Cieszynie realizuje moduł historyczno-naukowy, który obejmuje
konferencję naukową poświęconą protestantyzmowi, a także publikację wydawnictw
jubileuszowych.

 

TE w ramach obchodów 1200 lecia Cieszyna

 

TE w ramach obchodów 1200 lecia Cieszyna

Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie, w ramach obchodów 1200-lecia założenia miasta Cieszyna, zrealizowało projekt pt:„Obchody 1200-lecia Cieszyna zachętą do zacieśnienia współpracy ewangelików na Śląsku Cieszyńskim”.

 

Finansowanie projektu:

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Fundusz Mikroprojektów
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko

 

 

Harmonogram uroczystości w dniach od 6-13 X 2010 przedstawiał się następująco:

6 X 2010 r. (środa)

Wycieczka (pierwsza) szlakiem pamiątek ewangelickich. Trasa: Cieszyn – Bażanowice – Dzięgielów – Cisownica – Ustroń – Wisła – Cieszyn. Wycieczkę przygotowało Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw).

7 X 2010 r. (czwartek)

godz. 14:30

Otwarcie w Kościele Jezusowym w Cieszynie wystaw Towarzystwa Ewangelickiego, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Towarzystwa Ewangelickiego w RC.

godz. 16:00

Sesja popularno-naukowa w auli starej szkoły – Plac Kościelny 2, I piętro (wejście od strony ogródka)

Program:

§  dr Daniel Spratek:

„Reformacja na pograniczu wpływów kulturowych”

§  mgr Marcin Gabryś:
„Rola i znaczenie ewangelików cieszyńskich w środowisku kulturalnym miasta i regionu”

§  dr Józef Szymeczek:
„Wybitne postacie ewangelickie”

§  inż. Władysław Sosna:
„Pamiętniki ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim”

§  ks. Grzegorz Brudny:
„Rzut oka na 25 letni dorobek oddziału PTEw w Cieszynie”

§  Prezentacja wydawnictw PTEw

8 X 2010 r. (piątek)

w godz. od 8:00 do 12:00Wystawa dorobku i osiągnięć w Kościelnej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Trzyńcu. Zajęcia sportowe dla uczniów polskich i czeskich.

Wycieczka (druga) szlakiem pamiątek ewangelickich po Cieszynie.

9 X 2010 r. (sobota)

Dzień otwarty szkół Towarzystwa Ewangelickiego

w godz. od 9:00 do 11:30

Sesja popularno-naukowa „Michejdowie – zwykli niezwykli” (budynek Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego przy ulicy Sienkiewicza 2)

Program:

§  Anna Kubica – studentka V roku UŚ w Katowicach (Katedra Historii):
„ks. Franciszek Michejda”

§  Kamila Skorupa – studentka V roku UŚ w Katowicach (Katedra Historii):
„Towarzystwo Opieki nad Alumnatem im. ks. Franciszka Michejdy”§  ks. Janusz Sikora – prezes TE:
„Towarzystwo Ewangelickie”

§  mgr Janusz Gabryś, mgr Grzegorz Przybyła (nauczyciele LOTE i GTE):
„Kornel Michejda”

§  WSPOMNIENIA POTOMKÓW RODU MICHEJDÓW

§  Prezentacja publikacji „Szkoły Towarzystwa Ewangelickiego kontynuatorami tradycji oświatowych protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim”

w godz. od 11:30 do 13:00

„Spacer od przedszkola do liceum” – wystawa dorobku szkół prowadzonych przez Towarzystwo Ewangelickie.

Przedstawienie pt: „Jak powstał Kościół Jezusowy” (budynek SPTE, Plac Kościelny 5)

w godz. od 13:00 do 14:00

Wystawa zdjęć starego i nowego Cieszyna i Trzyńca

Przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków (budynek starego gimnazjum – tzw. Pajta)

10 X 2010 r. (niedziela)

godz. 16:00

Koncert chórów. Wystąpiły: „Gorol” z Jabłonkowa, Chór Mieszany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Cieszyna, Chór Szkolny LOTE/GTE, Chór Wyższobramski

11 X 2010 r. (poniedziałek)
Wycieczka (trzecia) szlakiem pamiątek ewangelickich (nekropolie cieszyńskie).

12 X 2010 r. (wtorek)
Wycieczka (czwarta) szlakiem pamiątek ewangelickich: Zaolzie.

13 X 2010 r. (środa)

godz. 17:00

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI 300-LECIA WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD KOŚCIÓŁ JEZUSOWY

 

Ochrona i konserwacja Cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego