Wybory do Rady Parafialnej, Rad Filiału i Komisji Rewizyjnej

Ogłoszenie o zwołaniu Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego

W roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W związku z tym Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 01.09.2020 w Ogrodzonej podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów.

Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:

w filiale w Bażanowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Gumnach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Hażlachu

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Krasnej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Marklowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Ogrodzonej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Puńcowie

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Zamarskach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w Cieszynie (Kościół Jezusowy)

w niedzielę, 25.10.2020 o godz. 9.00

W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie następująca liczba członków Rady Parafialnej:

Cieszyn

13

Bażanowice

2

Gumna

1

Hażlach

2

Krasna

1

Marklowice

2

Ogrodzona

1

Puńców

1

Zamarski

2

Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.

Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:

w filiale w Bażanowicach

6

w filiale w Gumnach

4

w filiale w Hażlachu

6

w filiale w Krasnej

4

w filiale w Marklowicach

6

w filiale w Ogrodzonej

4

w filiale w Puńcowie

6

w filiale w Zamarskach

6

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2020 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2019 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze.

Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można potrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 04.10.2020 roku.

Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.

Druki zgłoszeniowe można pobrać TU