/ Ogłoszenie / 17 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw – 4 października 2020

17 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw – 4 października 2020

Hasło dnia: Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Ps 145,15

 1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa.
  – Cieszynie w wysokości: 2 167,39 zł
  – Bażanowicach wysokości: 1 351,00 zł
  – Gumnach w wysokości: 961,00 zł
  – Hażlachu w wysokości: …………….. zł
  – Krasnej w wysokości: …………….. zł
  – Marklowicach w wysokości: 399,00 zł
  – Ogrodzonej w wysokości: 130,00 zł
  – Puńcowie w wysokości: 323,06zł
  – Zamarskach w wysokości: 896,00 zł
 2. W najbliższą niedzielę 11 października odprawione zostaną nabożeństwa:

– w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 8.00 nabożeństwo poranne połączone ze spow i Kom. Św. oraz o godz. 10.00 nabożeństwo główne

Ponadto:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu, Marklowicach i Ogrodzonej.

Nabożeństwo w Marklowicach połączone ze spow i Kom. Św.

– o godz. 10:00 w Gumnach, Puńcowie i Zamarskach.

Nabożeństwo w Zamarskach połączone ze spow i Kom św.

 1. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie seniorów w poniedziałek o godzinie 10:00.

 2. Również jutro o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Koła Odwiedzinowego
 3. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę 7 października o godz. 17:00.
 4. Zapraszamy na Spotkanie PTE w czwartek o godzinie 15:00. Temat spotkania; „O bibliofilu i historyku regionu Józefie Pilchu przez pryzmat jego korespondencji w 25-lecie śmierci poprowadzi Katarzyna Szkaradnik.
 5. Chór kościelny w Cieszynie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w chórze. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 18.00 w sali na parafii.

 6. Zapraszamy na spotkanie młodzieżowe w najbliższy piątek o godzinie 17:00 w Cieszynie

 7. W dniach 12, 13 i 15 października, w godzinach 16.00-18.00 odbędą się w kancelarii parafialnej zapisy na naukę konfirmacyjną uczniów, którzy we wrześniu 2020 roku rozpoczęli naukę w VII klasie szkoły podstawowej. W celu zapisania, prosimy o przybycie konfirmanta wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przy zapisie konfirmant powinien posiadać zaświadczenie od swojego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii. Jeżeli konfirmant był chrzczony poza parafią w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie odpisu aktu chrztu z parafii, w której był chrzczony. Jeżeli konfirmant nie jest członkiem parafii w Cieszynie, prosimy o przedłożenie przy zapisie pisemnej zgody proboszcza parafii, do której należy, na uczestniczenie w nauce konfirmacyjnej i konfirmację w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Nauka konfirmacyjna dla tej grupy rozpocznie się w listopadzie 2020 roku i zakończy się, zgodnie z planem, w maju 2022 roku.

 8. Członków Rady Parafialnej zapraszamy na kolejne posiedzenie, które odbędzie się we wtorek 6 października o godz. 17.00 w sali na parafii.

 9. Jak co roku nasza parafia prowadzi akcję diakonijną „Kromka chleba dla bliźniego”. Akcja ma na celu codzienne systematyczne odkładanie kwoty równowartej kromce chleba, a fundusze zebrane będą przekazane na cele diakonijne. Koperty, do których zbierane będą pieniądze można otrzymać przy wyjściu z kościoła.

 10. CME zachęca do wzięcia udziału w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.

 11. W kancelarii parafialnej można odebrać zdjęcia z tegorocznej konfirmacji.

 12. W czasie śpiewania pieśni po kazaniu prosimy o złożenie ofiary na ołtarzu przeznaczonej na Domy Opieki naszego Kościoła. Za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać!

 13. Podziękowanie za dary na ołtarz
 14. WYBORY

W roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W związku z tym Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 01.09.2020 w Ogrodzonej podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów.

Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:

w filiale w Bażanowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Gumnach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Hażlachu

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Krasnej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Marklowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Ogrodzonej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Puńcowie

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Zamarskach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w Cieszynie (Kościół Jezusowy)

w niedzielę, 25.10.2020 o godz. 9.00

W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie następująca liczba członków Rady Parafialnej:

Cieszyn

13

Bażanowice

2

Gumna

1

Hażlach

2

Krasna

1

Marklowice

2

Ogrodzona

1

Puńców

1

Zamarski

2

Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.

Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:

w filiale w Bażanowicach

6

w filiale w Gumnach

4

w filiale w Hażlachu

6

w filiale w Krasnej

4

w filiale w Marklowicach

6

w filiale w Ogrodzonej

4

w filiale w Puńcowie

6

w filiale w Zamarskach

6

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2020 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2019 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze.

Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można otrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 04.10.2020 roku.

Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.