/ Ogłoszenie / 15 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 20 września 2020

15 niedziela po Święcie Trójcy Świętej – 20 września 2020

Hasło tygodnia: Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. 1 P 5,7

 1. Serdecznie dziękujemy za kolektę i ofiarę złożoną w czasie ostatniego nabożeństwa.
  – Cieszynie w wysokości: 6873,22 zł
  – Bażanowicach wysokości: 384,00 zł
  – Gumnach w wysokości: 165,00 zł
  – Hażlachu w wysokości: 1405,00 zł
  – Krasnej w wysokości: …………. zł
  – Marklowicach w wysokości: 260,00 zł
  – Ogrodzonej w wysokości: ……………. zł
  – Puńcowie w wysokości: 613,00zł
  – Zamarskach w wysokości: 1032,00 zł
 2. W najbliższą niedzielę 27 września odprawione zostaną nabożeństwa:

– w Kościele Jezusowym w Cieszynie o godz. 8.00 nabożeństwo poranne oraz o godz. 10.00 nabożeństwo główne połączone ze spow i Kom. Św.

Ponadto:

– o godz. 8:30 w Bażanowicach, Hażlachu i Ogrodzonej.

Nabożeństwo w Bażanowicach będzie Dziękczynnym Świętem Żniw połączone ze spow i Kom św.

– o godz. 10:00 w Puńcowie i Zamarskach.

Nabożeństwo w Zamarskach będzie Dziękczynnym Świętem Żniw połączone ze spow i Kom św.

– o godz. 15:00 w Marklowicach i będzie Dziękczynnym Świętem Żniw połączone ze spow i Kom św.

Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na kolejną Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kaplicy w Gumnach. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00. Słowem Bożym służył będzie ks. Jan Byrt.

 1. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie seniorów w poniedziałek o godzinie 10:00.

 2. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę 23 września o godz. 17:00. Wykład poprowadzi ks. Marcin Brzóska.
 3. Zapraszamy na Spotkanie PTE w czwartek o godzinie 15:00. Temat spotkania; „Julian Przyboś” poprowadzi Pani Stanisława Ruczko.

 4. Zapraszamy na spotkanie młodzieżowe w najbliższy piątek o godzinie 17:00 w Cieszynie

 5. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać wrześniowy numer Wieści Wyższobramskich.

 6. Do odebrania jest już najnowszy numer Zwiastuna Ewangelickiego

 7. Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zaprasza wszystkich chętnych do rozpoczęcia nauki w Szkole Biblijnej w roku akademickim 2020/2021. Czas pandemii nie sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań. Inauguracja nowego roku szkolnego już 4 października o godz. 14.00. w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Szczegóły w kancelarii parafialnej.

 8. WYBORY

W roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. W związku z tym Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 01.09.2020 w Ogrodzonej podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów.

Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:

w filiale w Bażanowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Gumnach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Hażlachu

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Krasnej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Marklowicach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Ogrodzonej

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w filiale w Puńcowie

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 10.30

w filiale w Zamarskach

w niedzielę, 18.10.2020 o godz. 8.30

w Cieszynie (Kościół Jezusowy)

w niedzielę, 25.10.2020 o godz. 9.00

W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie następująca liczba członków Rady Parafialnej:

Cieszyn

13

Bażanowice

2

Gumna

1

Hażlach

2

Krasna

1

Marklowice

2

Ogrodzona

1

Puńców

1

Zamarski

2

Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.

Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:

w filiale w Bażanowicach

6

w filiale w Gumnach

4

w filiale w Hażlachu

6

w filiale w Krasnej

4

w filiale w Marklowicach

6

w filiale w Ogrodzonej

4

w filiale w Puńcowie

6

w filiale w Zamarskach

6

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2020 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2019 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze.

Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można otrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 04.10.2020 roku.

Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.