Wybory do Rady Parafialnej, Rad Filiału i Komisji Rewizyjnej

Ogłoszenie o zwołaniu Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego
W roku 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, dobiegała końca kadencja Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Mimo podjęcia przez Radę Parafialną 01.09.2020 roku stosownej uchwały, ogłoszony w kraju stan pandemii, a co za tym idzie stosowne przepisy prawne i sanitarne uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów w przewidzianym terminie, w związku z czym Rada Parafialna w uzgodnieniu z Biskupem Diecezji i Radą Diecezjalną Diecezji Cieszyńskiej, zgodnie z prawem kościelnym, wnioskowała o stosowne przesunięcie terminu wyborów do momentu gwarantującego ich bezpieczne i nieskrępowane przeprowadzenie. Mając na względzie powyższe  uwarunkowanie, Rada Parafialna w czasie posiedzenia, które odbyło się dnia 07.09.2021 roku w Puńcowie podjęła uchwałę o zwołaniu zgodnie z przepisami Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego celem dokonania wyboru na nową pięcioletnią kadencję Rady Parafialnej, Komisji  Rewizyjnej i Rad Filiałów.

Zgromadzenie to odbędzie się według następującego harmonogramu:
w filiale w Bażanowicach w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 8.30
w filiale w Gumnach w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 10.30
w filiale w Hażlachu w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 10.30
w filiale w Krasnej w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 10.30
w filiale w Marklowicach w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 8.30
w filiale w Ogrodzonej w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 8.30
w filiale w Puńcowie w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 10.30
w filiale w Zamarskach w niedzielę, 17.10.2021 o godz. 8.30
w Cieszynie (Kościół Jezusowy) w niedzielę, 24.10.2021 o godz. 9.00
W oparciu o przepisy prawa kościelnego ustalono liczbę członków nowej Rady Parafialnej wybieranych przez Zgromadzenie Parafialne na 25 osób i dokonano podziału Parafii na okręgi wyborcze. Zdecydowano że w poszczególnych okręgach wybierana będzie  następująca liczba członków Rady Parafialnej:
Cieszyn – 13
Bażanowice – 2
Gumna – 1
Hażlach – 2
Krasna – 1
Marklowice – 2
Ogrodzona – 1
Puńców – 1
Zamarski – 2
Rada Parafialna ustaliła również, iż Zgromadzenie Parafialne dokona wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, które liczyć będzie 4 członków.
Ustalono również, że w filiałach Parafii przeprowadzone zostaną wybory Rad Filiałów, a liczba ich członków wynosić będzie odpowiednio:
w filiale w Bażanowicach – 6
w filiale w Gumnach – 4
w filiale w Hażlachu – 6
w filiale w Krasnej – 4
w filiale w Marklowicach – 6
w filiale w Ogrodzonej – 4
w filiale w Puńcowie – 6
w filiale w Zamarskach – 6
Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani i do dnia 31.01.2021 roku opłacili należną składkę kościelną za rok 2020 lub zostali z niej zwolnieni uchwałą Rady Parafialnej. Przypominamy, iż głosowanie odbywa się w okręgach  wyborczych i każdy członek parafii przynależy do konkretnego okręgu wyborczego, w którym może głosować i kandydować. Podział ten nie dotyczy wyborów do Komisji Rewizyjnej, która jest wybierana z jednej listy dla całej Parafii Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat i przez 3 ostatnie lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze. Z uwagi na fakt, iż z przyczyn wyższych i obiektywnych doszło do przesunięcia procedury wyborczej w czasie, złożone wcześniej zgłoszenia kandydatur zachowują ważność pod warunkiem, iż osoba zgłoszona podtrzymuje wolę kandydowania lub nie utraciła biernego prawa wyborczego. Jednocześnie Rada Parafialna stwierdza, iż mogą być zgłoszone dalsze kandydatury do poszczególnych kolegiów. Kandydatów do Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Rad Filiałów mogą zgłaszać osoby posiadające czynne prawo wyborcze, przy czym osoba zgłaszająca kandydata w konkretnym okręgu wyborczym musi być członkiem Parafii z danego okręgu wyborczego. Osoba zgłaszana musi wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie. Stosowne druki można potrzymać w kancelarii parafialnej, a termin zgłaszania kandydatów upływa w niedzielę, 03.10.2021 roku. Proboszcz i Rada Parafialna pragną położyć sprawę wyborów nowych kolegialnych władz naszej Parafii na serca wszystkich jej członków i proszą, by tę sprawę w szczególny sposób zanosić w modlitwie błagalnej do Pana Kościoła Jezusa Chrystusa, aby wskazywał i pobudzał i powoływał ludzi młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety do tej ważnej służby w Jego Kościele.